وان الکتریک

وان الکتریک

شرکت پیشگامان علم الکترونیک مجری و طراح سیستم های حفاظتی و نظارتی و برق ساختمانی

محل لوگو

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 368
  • بازدید دیروز : 365
  • بازدید کل : 676285

سوالات درس ماشین های الکتریکی


1 - ار یرادقم رتمتلو دشاب یم عطق دلوم كیرحت هك ینامز یراب یب شیامزآ رد تلع هچ هب
نشان می دهد؟
چون جریان تحریك صفر است ، ولتاژی را كه اندازه می گیریم ناشی از پسماند مغناطیس در هسته است.
مقدار این ولتاژ حدود 2 تا 3 درصد ولتاژ نامی مولد است


2 چرا منحنی رفت و برگشت مولد در روی یكدیگر قرار نمی گیرند؟
به خاطر پسماند مغناطیسی در هسته


3 نقطه كار مولد با توجه به منحنی بی باری در چه حدودی باید انتخاب شود؟
نقطه مربوط به ولتاژ نامی ماشین باید در قسمت منحنی ) شروع اشباع( باشد زیرا اگر ولتاژ نامی ماشین
روی قسمت خطی قرار گیرد به ازاء تغییر جزئی در جریان تحریك ولتاژ بشدت تغییر می كند و كار ماشین
ناپایدار می شود و چنانچه روی قسمت اشباع شده واقع شود امكان تنظیم ولتاژ ماشین محدود می گردد


4 به چه علت در اثر تغییرات جریان بار ولتاژ خروجی مولد تغییر می نماید؟
تحت شرایط بارداری، بعلت اثر مغناطیس زدائی عكس العمل آرمیچر ، ولتاژ كاهش می یابد. می توان این
كاهش را با افزایش مناسب آمپر دور میدان جبران كرد


5 موارد كاربرد مولد تحریك مستقل را بنویسید؟
به علت درصد تنظیم ولتاژ كوچك آن در مولدهای با ولتاژ 4 تا 24 ولت و یا در مولدهای با
ولتاژ بیش از 066 ولت كه باید ولتاژ آنها در حدود وسیعی تنظیم گردد، از این مولد
استفاده می گردد. همچنین در تحریك مولدهای بزرگ در نیروگاه ها و تنظیم دور موتورها
)روش وارد لئونارد ( نیز از این مولد استفاده می شود


6 اگر مولد شنت توسط موتور محرك به گردش در آورده شود ولی خروجی نداشته
باشیم علت چیست ؟
ممكن است به دو دلیل این اتفاق رخ دهد .
الف( در صورتی كه دو سر خروجی اتصال كوتاه شده باشد جریان تحریك صفر و ولتاژ
خروجی نیز صفر است پس جریان اتصال فقط ناشی از ولتاژ القایی در اثر پس ماند
مغناطیسی است
ب( قطع بودن تحریك


7 اگر مقدار مقاومت تحریك بیشتر از مقاومت بحرانی مولد باشد ، در این حالت چه
اتفاقی رخ می دهد ؟
در این صورت مولد دیگر تحریك نمی شود


8 افت ولتاژ در مولد شنت به چه عواملی بستگی دارد ؟
الف( افت ولتاژ در
ب( افت ولتاژ در عكس العمل آرمیچر
ج( كاهش جریان تحریك به دلیل كاهش ولتاژ خروجی


9 تغییرات افت ولتاژ در مولد تحریك مستقل بیشتر است یا در مولد تحریك شنت ؟ چرا ؟
در مولد شنت زیرا تحریك در مولد شنت موازی شده با ولتاژ خروجی می باشد و هر چه
جریان بار بیشتر شود جریانی كه وارد تحریك می شود كم می شود و در نتیجه تحریك
2 برابر جریان نامی / بشدت كاهش می یابد و فقط تا مقدار معینی )( كه معمولا از 2 تا 5
تجاوز نخواهد كرد می توان بار اضافه نمود.


10آیا مولد شنت در مقابل جریان اتصال كوتاه محافظت می شود ؟ چرا ؟
بله . زیرا در هنگام اتصال كوتاه ولتاژ ترمینال خروجی صفر می شود و باعث صفر شدن
جریان تحریك و خاموش شدن مولد خواهد شد


11عواملی كه سبب عدم راه اندازی مولد شنت میشوند را نام ببرید .
الف( پسماند مغناطیسی صفر یا ناچیز باشد
ب( سرعت مولد از حد معینی كمتر باشد
ج( مقاومت مدار تحریك از حد معینی )( بیشتر باشد
د( جهت گردش آرمیچر برعكس باشد كه باعث بر عكس شدن جهت جریان تحریك می
شود ) فوران ناشی ار آن فوران پس ماند را خنثی می كند


12كاهش و افزایش تعداد دور سیم پیچ سری چه اثری روی منحنی های كمپوند
اضافی و كمپوند نقصانی دارد ؟
تقویت سیم پیچ سری سه حالت ایجاد می كند
الف( تقویت سیم پیچ تحریك سری به اندازه ای است كه افت ولتاژ ها را جبران كرده و مقداری بیشتر باعث تقویت
میدان می شود بنابر این ولتاژ خروجی افزایش می یابد كه این حالت را فوق كمپوند می گویند
ب( در این حالت تقویت میدان توسط سیم پیچ تحریك سری فقط به اندازه ای است كه افت ولتاژ ها را جبران كند
بنابر این ولتاژ خروجی تغییر نمی كند كه به آن كمپوند مسطح و یا تخت می گویند.
ج( در این حالت تقویت میدان توسط سیم پیچ تحریك سری به اندازه ای نیست كه همه افت ولتاژها را جبران كند و
قسمتی از افت ولتاژ ها را جبران می كند بنابر این ولتاژ خروجی كاهش می یابد كه به آن زیر كمپوند می گویند.


13 مزایا و معایب مولد كمپوند نسبت به مولد شنت چیست؟
مولد شنت نسبت به مولد كمپوند ولتاژ ثابتی دارد.
در مواقعی كه بار به طور ناگهانی قطع یا وصل شود از كمپوند استفاده می كنند یعنی
تغییرات بار زیاد باشد
مولد شنت در اتصال كوتاه از خود محافظت می كند.


14مورد استفاده مولد كمپوند اضافی و نقصانی را بنویسید.
كاربرد مولد كمپوند اضافی : از این مولد در مكانی كه فاصله بین مولد و مصرد كننده
زیاد باشد تا افزایش ولتاژ مولد با افت ولتاژ خط انتقال جبران شود استفاده می شود
كاربرد مولد كمپوند نقصانی : از این مولد در جوشكاری استفاده می شود بدین ترتیب كه
در هنگام اتصال سیم جوش برای كاهش جریان اتصال كوتاه این مولد ولتاژ را شدیدا
كاهش می دهد تا جریان اتصال كوتاه را محدود كند.


15چرا از مولد سری نمی توان دربارهای روشنایی استفاده کرد؟ همام جواب
سوال 00 می باشد


16موارد کاربرد تحریک سری را بنویسید؟
مولد شنت بخاطر تغییر ولتاژ دو سر ارمیچر در اثر تغییر جریان بار کاربرد کمی دارد اما در بارهای ثابت کاربرد
زیادی دارد و از درصد تنظیم ولتاژ بالایی برخوردار است و در بارهای روشنایی مناسب نیستن اما با توجه به همه
این ها از مولد شنت به عنوان جبران کننده افت ولتاژ خط استفاده میشود


17کاربرد موتور شنت در چه مواردی مناسب تر است؟
در جایی که نیاز به سرعت ثابت و کنترل سرعت در بازههای وسیعی باشد


18 تنظیم دور موتور شنت با چه وسایلی امکان پذیر است؟
1:کنترل فوران 2:کنترل ولتاژ 3:کنترل مقاومت آرمیچر


19چرا موتور سری را نباید بی بار یا با بار کم راه اندازی کرد؟
چون بدون بار جریان موتور کاهش پیدا خواهد کرد و جریان مولد تحریک کم می شود و فوران قطب ها کم می
شود لذا سرعت موتوربیش از حد افزایش می یابد


20 تنظیم دور در موتور های سری با چه وسایلی امکان پذیر است؟
تنظیم دور سنج آرمیچر


21 برای حفاظت موتور های سری در مقابل افزایش سرعت چه باید کرد؟
زیر بار راه اندازی کرد


22 مزایای موتور کمپوند را نسبت به موتور های شنت و سری را بنویسید؟
الف : کمولد شنت نسبت به مولد کمپوند ولتاژ ثابتی دارد ب: در مواقعی که بار به طور ناگهانی قطع یا وصل می
شود از کمپوند استفاده می شود یعنی تغییرات بار زیاد باشد ج: مولد شنت در اتصال کوتاه از خودش حفاظت می
کند د:گشتاور راه اندازی بسیار دارند


23 کاربرد موتور های اضافی تخت و نقصانی را بنویسید؟
مولد اضافی:فاصله بین مولد مصرف کننده زیاد باشد تا افزایش افت ولتاز مولد با افت ولتاژ خط انتقالجبران شود
مولد نقصانی:در جوشکاری بدین ترتیب که در هنگام اتصال سیم جوش برای کاهش جریان اتصال کوتاه این مولد
ولتاز را شدیدا کاهش می دهد تا جریان اتصال کوتاه محدود شود

  انتشار : ۱۰ دی ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 2592

قم , خیابان انقلاب , کوچه 41 پلاک 15

اطلاعات و دانش رمز پیروزیست

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما